Regulamin serwisu internetowego DobryRemont.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – „DobryMechanik.pl” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Jaskółcza 15A/6, 61-832 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352554, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 9721210206 oraz REGON 301363304, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.400 zł. W celu skontaktowania się z Operatorem, Użytkownik może w szczególności skorzystać z formularza kontaktowego, o jakim mowa jest w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna, podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.DobryRemont.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, nawet bez dokonywania w nim Rejestracji. W przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 5. Właściciel firmy – Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 6. Klient – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 7. Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane. Przy czym Profil nie obejmuje Wizytówki Właściciela firmy.
 8. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;
 9. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.
 10. Wizytówka Właściciela firmy – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela firmy, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora, Użytkownika albo Właściciela firmy.

§2 [Informacje ogólne]

 1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z branżą remontową i budowlaną, w tym w szczególności usług remontowych, a także do osób korzystających z usług świadczonych przez firmy remontowe i budowlane. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Serwis stanowi własność Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem: www.dobryremont.pl/kontakt/, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona odrębnymi postanowieniami Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Klientów.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli firm jest bezpłatne, chyba, że Właściciel firmy zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 4. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich zostanie uniemożliwiony, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3 Regulaminu, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

Rozdział II

Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI

§4 [Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja]

 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Klientów nieodpłatnie, a dla Właścicieli firm odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
 3. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu zobowiązany jest podać adres email oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 4. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „ZAŁÓŻ KONTO” w formularzu rejestracyjnym..

§5 [Usługi dostępne dla Klientów]

Każdy Klient, który dokonał Rejestracji, może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji), korzystać z następujących usług:

 1. przeglądanie udostępnionych przez Operatora w Serwisie danych,
 2. dodawanie komentarzy do wybranych przez Operatora danych, zgromadzonych w Serwisie, w tym ocenianie jakości usług świadczonych przez Właścicieli firm, przy czym jeśli komentarz dotyczy oceny jakości usług świadczonych przez danego Właściciela firmy, Klient jest uprawniony dodać taki komentarz, wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela firmy,
 3. umieszczanie w ramach Profilu swoich danych, usuwanie lub zmienianie takich danych,

§ 6 [Usługi dostępne dla Właścicieli firm]

 1. Zakres usług dostępnych dla Właścicieli firm został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pod nazwą Cennik, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem www.dobryremont.pl/pomoc/dla_firm/ i zależny jest od wybranego przez Właściciela firmy pakietu.
 2. Usługi świadczone dla Właścicieli firm są bezpłatne, chyba, że co innego wynika z Cennika.
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi firmy po zapłacie rocznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet (zapłata z góry).
 4. Płatności rocznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Właściciele firm mogą dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem bankowym,
  • za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.
 5. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Operatora kwotą należnej rocznej opłaty abonamentowej.
 6. Właściciel firmy, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty rocznej opłaty abonamentowej za kolejny rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie odrębnego porozumienia Właściciela firmy oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej rocznej opłaty abonamentowej przez Właściciela firmy może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy.
 7. Właściciel firmy wyraża zgodę na przesyłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email faktur VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.
 8. Zmiana Cennika nie wiąże Właściciela firmy (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Właściciela firmy.
 9. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela firmy w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 10. Właściciel firmy, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować (za wyjątkiem usunięcia) treść Wizytówki Właściciela firmy, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela firmy celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela firmy. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela firmy z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.

§7 [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie]

 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie, w sposób określony w ust. 2.
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres email, na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela firmy wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela firmy.

§8 [Własne Treści]

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  • korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
  • dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu;
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie;
  • Operator nie moderuje w żaden sposób Własnych Treści, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich bezprawność, dopóki nie wie o ich bezprawnym charakterze;
  • Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu, a ten, jeżeli wiadomość będzie wiarygodna, uniemożliwi dostęp do bezprawnych treści, stosując procedurę opisaną w ust. 3 poniżej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy opinie Użytkowników, o innych Użytkownikach, w tym w szczególności o Właścicielach firm, naruszają ich dobra osobiste między innymi jako opinie nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.
 3. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez danego Właściciela firmy, Operator dokona weryfikacji wiarygodności zawiadomienia. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem wiadomości o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Właściciela firmy, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści z prawem. Użytkownik zobowiązany jest wykazać, że korzystał z usług Właściciela firmy poprzez przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, sporządzonego przez Właściciela firmy, w tym w szczególności faktury VAT, paragonu, rachunku, innego dowodu zakupu usług, druku zlecenia lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

Rozdział IV

§9 [Dane Użytkowników – Polityka PRYWATNOŚCI]

 1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o Rejestracji w Serwisie.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe których Operator jest administratorem obejmują: adres email.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
 5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
 6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

§10 [Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe]

 1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.DobryRemont.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są, np. statystyki odwiedzin.
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.
 5. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookies do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookies DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej i tam zakomunikować swoją rezygnację.
 6. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Rozdział V

Rozwiązanie umowy

§11 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu]

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela firmy (przedsiębiorcę), uiszczona roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki danego Właściciela firmy, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w § 7 Regulaminu.

Rozdział VI

Reklamacje

§12 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

§13 [Zmiany Regulaminu]

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
 2. Wobec Użytkowników będących Właścicielami firm zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.
 3. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami firm zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danej firmie.
 4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce "regulamin", Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u DobryRemont oraz za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych do Użytkowników, w tym Właścicieli firm, którzy udostępnili Operatorowi swoje adresy email w celu kontaktowania się z nimi.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§14 [Dostępność treści Regulaminu]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobryremont.pl/pomoc/regulamin/, a także w siedzibie Operatora.
 2. W siedzibie Operatora dostępne będą również wszelkie nieobowiązujące, po wejściu w życie zmian Regulaminu, wersje Regulaminu.
 3. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.

§15 [Prawo i właściwość sądu]

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Klientów.